Socialinio pedagogo kampelis

LEIDINIAI, METODIKA, STRAIPSNIAI: Tėvams, vaikams, mokytojams, specialistams…

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje.
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas.
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų.
 • Vykdo prevencines programas.
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą.
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Individualus / grupinis darbas su mokiniais.
 • Darbas su mokinio šeima.
 • Darbas su klasės vadovais, mokytojais.
 • Komandinis darbas, darbas mokyklos komisijose, grupėse.
 • Tiriamoji veikla.
 • Kvalifikacijos kėlimas.

SOCIALINIS PEDAGOGAS SAVO DARBE VADOVAUJASI ŠIOMIS VERTYBINĖMIS NUOSTATOMIS

 • pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
 • atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
 • tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
 • unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
 • vaiko kaip asmenybės vertinimas;
 • nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
 • empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
 • priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
 • konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
 • pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku.

Naudingos nuorodos

Skip to content