Apie VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro vadovę Kristiną Paulikę

Gimiau 1973 m. Plungėje, žemaičių šeimoje. Netrukus su tėvais išsikrausčiau gyventi į Vievį, kur baigiau Vievio gimnaziją, Vievio meno mokyklą.

990‒1995 m. Vilniaus konservatorijoje įgijau fortepijono mokytojos bei koncertmeisterės kvalifikacijas. Nuo 1995 metų dirbau meno mokykloje, gimnazijoje, kultūros centre, vargonavau bažnyčiose.

2005 m. baigiau Lietuvos edukologijos universitetą (LEU), įgijau Edukologijos (socialinės pedagogikos) magistro laipsnį, ten pat studijavau Socialinio darbo vadybos magistrantūroje.  Tuo metu buvau išrinkta Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogų, taip pat gimnazijos klasės auklėtojų metodinio būrelio pirmininke. Rengėme ir vykdėme nacionalinius ir tarptautinius projektus. Pedagogų bendruomenėms vedžiau seminarus apie projektų rengimą, įgyvendinimą.

Persikrausčius į  Vilnių dirbau Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  2006 su šeima apsigyvenime Klaipėdoje. Šeimos įmonėje dirbau personalo vadove, rengiau ir administravau ES projektus, kuriems pasibaigus,  su bendraminčiais pradėjome aktyvią visuomeninę veiklą, susijusią su švietimu, šeimos politika, sociokultūrine veikla.   Aktyvinome tėvus įsijungti į švietimo sistemą, skaitėme paskaitas švietimo bendruomenėms, organizavome diskusijas, konferencijas, susijusias, su švietimu, vaiko teisių apsauga bei šeimos gerovės politika.  Inicijavome su bendraminčiais Šeimos tarybos prie Klaipėdos savivaldybės steigimą (buvau šios tarybos pirmininkė), atstovavome tėvus įvairiose valdžios institucijose (Klaipėdos miesto sav., LR Švietimo ir mokslo ministerijoje) darbo grupėse, Švietimo bei Šeimos tarybose.

Klaipėdos universitete studijavau Regionų valdysenos magistrantūrą, domėjausi dalyvaujamąja valdysena, tinklaveika.

Nuveikti darbai ir pareigos (nuo 2013 m.):

2013-2019 m. Asociacijos „Vakarų Lietuvos tėvų forumas“ pirmininkė (nuo 2017 m. narė):

  • Šeimos taryba prie Klaipėdos m. savivaldybės (Tarybos pirmininkė).
  • Švietimo taryba prie Klaipėdos m. savivaldybės (pirmininko pavaduotoja).
  • Klaipėdos vietos bendruomenės tarybos (VBT) narė.
  • Veikla įvairiose Klaipėdos miesto savivaldybės darbo grupėse.
  • Darbo grupės narė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje rengiant Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą.
  • Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė.

2017-2019 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja šeimos politikai, NVO, bendruomenėms. Pagrindiniai darbai:

2019 m. Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė.

Nuo 2006 m. VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė. Veiklos:

2019-2020 m. Balsių bendruomenės veiklose:

Nuo 2019  m. Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė. Atstovavimas: 

  • Nuo 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės šeimos ir vaiko gerovės komisijos narė.
  • Nuo 2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo koordinavimo grupės narė.

Nuo 2020 m. Lietuvos samariečių Vilniaus skyriaus komandos narė projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Nuo 2020 m. Nacionalinėje švietimo agentūroje metodininkė ES projektuose:
Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra. I etapas“
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Straipsniai: